Bảng giá quần áo trẻ em Nous tại Hà Nội | Quần áo trẻ em Nous Hà Nội

Bảng giá quần áo trẻ em Nous tại Hà Nội

BẢNG GIÁ ĐỒ SƠ SINH NOUS T6/2017

SttMã sản phẩmTên sản phẩmVẢISize Giá 
1S7SD21N1BMNBBộ cài thẳng dài chữ xanh đậm NBNu AirNB        130.000
2S7SN20N4BU2YBộ ba lỗ kẻ xanh 2YNous Doux2-3Y        115.000
3S7SN20N4BU3YBộ ba lỗ kẻ xanh 3YNous Doux3-4Y        120.000
4S7SN20N4MI12MBộ ba lỗ kẻ mint 12MNous Doux12-18M        105.000
5S7SN20N4MI18MBộ ba lỗ kẻ mint 18MNous Doux18-24M        110.000
6S7SN20N3BU6MBộ ba lỗ tròn xanh 6MNu Air6-9M        100.000
7S7SN20N3BU9MBộ ba lỗ tròn xanh 9MNu Air9-12M        105.000
8S7SN20N3BU12MBộ ba lỗ tròn xanh 12MNu Air12-18M        110.000
9S7SN20N3BU18MBộ ba lỗ tròn xanh 18MNu Air18-24M        115.000
10S7SN20N3BU2YBộ ba lỗ tròn xanh 2YNu Air2-3Y        120.000
11S7SN20N3BU3YBộ ba lỗ tròn xanh 3YNu Air3-4Y        125.000
12S7SN20N3PI6MBộ ba lỗ tròn hồng 6MNu Air6-9M        100.000
13S7SN20N3PI9MBộ ba lỗ tròn hồng 9MNu Air9-12M        105.000
14S7SN20N3PI12MBộ ba lỗ tròn hồng 12MNu Air12-18M        110.000
15S7SN20N3PI18MBộ ba lỗ tròn hồng 18MNu Air18-24M        115.000
16S7SN20N3PI2YBộ ba lỗ tròn hồng 2YNu Air2-3Y        120.000
17S7SN20N3PI3YBộ ba lỗ tròn hồng 3YNu Air3-4Y        125.000
19S7SN20N3LY9MBộ ba lỗ tròn vàng 9MNu Air9-12M        105.000
20S7SN20N3LY12MBộ ba lỗ tròn vàng 12MNu Air12-18M        110.000
21S7SN20N3LY18MBộ ba lỗ tròn vàng 18MNu Air18-24M        115.000
22S7SN20N3LY2YBộ ba lỗ tròn vàng 2YNu Air2-3Y        120.000
23S7SN20N3LY3YBộ ba lỗ tròn vàng 3YNu Air3-4Y        125.000
24S7SN20N2BU12MBộ ba lỗ dứa xanh 12MNu Air12-18M        110.000
25S7SN20N2BU18MBộ ba lỗ dứa xanh 18MNu Air18-24M        115.000
26S7SN20N2BU2YBộ ba lỗ dứa xanh 2YNu Air2-3Y        120.000
27S7SN20N2BU3YBộ ba lỗ dứa xanh 3YNu Air3-4Y        125.000
28S7SN20N2PI2YBộ ba lỗ dứa hồng 2YNu Air2-3Y        120.000
29S7SN20N2PI3YBộ ba lỗ dứa hồng 3YNu Air3-4Y        125.000
30S7SN20N2YL12MBộ ba lỗ dứa vàng 12MNu Air12-18M        110.000
31S7SN20N2YL18MBộ ba lỗ dứa vàng 18MNu Air18-24M        115.000
32S7SN20N2YL2YBộ ba lỗ dứa vàng 2YNu Air2-3Y        120.000
33S7SN20N2YL3YBộ ba lỗ dứa vàng 3YNu Air3-4Y        125.000
34S7SN22N4BU2YBộ cài vai cộc kẻ xanh 2YNous Doux2-3Y        135.000
35S7SN22N4BU3YBộ cài vai cộc kẻ xanh 3YNous Doux3-4Y        140.000
36S7SN22N3BU3MBộ cài vai cộc tròn xanh 3MNu Air3-6M        115.000
37S7SN22N3BU6MBộ cài vai cộc tròn xanh 6MNu Air6-9M        120.000
38S7SN22N3BU9MBộ cài vai cộc tròn xanh 9MNu Air9-12M        125.000
39S7SN22N3BU12MBộ cài vai cộc tròn xanh 12MNu Air12-18M        130.000
40S7SN22N3BU18MBộ cài vai cộc tròn xanh 18MNu Air18-24M        135.000
41S7SN22N3BU2YBộ cài vai cộc tròn xanh 2YNu Air2-3Y        140.000
42S7SN22N3BU3YBộ cài vai cộc tròn xanh 3YNu Air3-4Y        145.000
43S7SN22N3PI3MBộ cài vai cộc tròn hồng 3MNu Air3-6M        115.000
44S7SN22N3PI6MBộ cài vai cộc tròn hồng 6MNu Air6-9M        120.000
45S7SN22N3PI9MBộ cài vai cộc tròn hồng 9MNu Air9-12M        125.000
46S7SN22N3PI12MBộ cài vai cộc tròn hồng 12MNu Air12-18M        130.000
47S7SN22N3PI18MBộ cài vai cộc tròn hồng 18MNu Air18-24M        135.000
48S7SN22N3PI2YBộ cài vai cộc tròn hồng 2YNu Air2-3Y        140.000
49S7SN22N3PI3YBộ cài vai cộc tròn hồng 3YNu Air3-4Y        145.000
50S7SN22N3LY3MBộ cài vai cộc tròn vàng 3MNu Air3-6M        115.000
51S7SN22N3LY6MBộ cài vai cộc tròn vàng 6MNu Air6-9M        120.000
52S7SN22N3LY9MBộ cài vai cộc tròn vàng 9MNu Air9-12M        125.000
53S7SN22N3LY12MBộ cài vai cộc tròn vàng 12MNu Air12-18M        130.000
55S7SN22N3LY2YBộ cài vai cộc tròn vàng 2YNu Air2-3Y        140.000
56S7SN22N3LY3YBộ cài vai cộc tròn vàng 3YNu Air3-4Y        145.000
57S7SN22N2BU3MBộ cài vai cộc dứa xanh 3MNu Air3-6M        105.000
58S7SN22N2BU6MBộ cài vai cộc dứa xanh 6MNu Air6-9M        110.000
59S7SN22N2BU9MBộ cài vai cộc dứa xanh 9MNu Air9-12M        115.000
60S7SN22N2BU12MBộ cài vai cộc dứa xanh 12MNu Air12-18M        120.000
61S7SN22N2BU18MBộ cài vai cộc dứa xanh 18MNu Air18-24M        125.000
62S7SN22N2BU2YBộ cài vai cộc dứa xanh 2YNu Air2-3Y        130.000
63S7SN22N2BU3YBộ cài vai cộc dứa xanh 3YNu Air3-4Y        135.000
64S7SN22N2PI3MBộ cài vai cộc dứa hồng 3MNu Air3-6M        105.000
65S7SN22N2PI6MBộ cài vai cộc dứa hồng 6MNu Air6-9M        110.000
66S7SN22N2PI9MBộ cài vai cộc dứa hồng 9MNu Air9-12M        115.000
67S7SN22N2PI12MBộ cài vai cộc dứa hồng 12MNu Air12-18M        120.000
68S7SN22N2PI18MBộ cài vai cộc dứa hồng 18MNu Air18-24M        125.000
69S7SN22N2PI2YBộ cài vai cộc dứa hồng 2YNu Air2-3Y        130.000
70S7SN22N2PI3YBộ cài vai cộc dứa hồng 3YNu Air3-4Y        135.000
S7SN22N2VI3MBộ cài vai cộc dứa tím 3MNu Air3-6M        105.000
S7SN22N2VI6MBộ cài vai cộc dứa tím 6MNu Air6-9M        110.000
S7SN22N2VI9MBộ cài vai cộc dứa tím 9MNu Air9-12M        115.000
71S7SN22N2VI12MBộ cài vai cộc dứa tím 12MNu Air12-18M        120.000
72S7SN22N2VI18MBộ cài vai cộc dứa tím 18MNu Air18-24M        125.000
73S7SN22N2VI2YBộ cài vai cộc dứa tím 2YNu Air2-3Y        130.000
74S7SN22N2VI3YBộ cài vai cộc dứa tím 3YNu Air3-4Y        135.000
76S7SN21N1BM6MBộ cài thẳng cộc chữ xanh đậm 6MNu Air6-9M        105.000
80S7SD21N1BM0MBộ cài thẳng dài chữ xanh đậm 0MNu Air0-3M        125.000
81S7SD21N1BM3MBộ cài thẳng dài chữ xanh đậm 3MNu Air3-6M        130.000
82S7SD21N1BM6MBộ cài thẳng dài chữ xanh đậm 6MNu Air6-9M        135.000
83S7SD21P3BU0MBộ cài thẳng dài pettit xanh 0MNu Pettit0-3M        160.000
84S7SD21P3BU3MBộ cài thẳng dài pettit xanh 3MNu Pettit3-6M        165.000
85S7SD21P3BU6MBộ cài thẳng dài pettit xanh 6MNu Pettit6-9M        170.000
86S7SD21P3PI0MBộ cài thẳng dài pettit hồng 0MNu Pettit0-3M        160.000
87S7SD21P3PI3MBộ cài thẳng dài pettit hồng 3MNu Pettit3-6M        165.000
88S7SD21P3PI6MBộ cài thẳng dài pettit hồng 6MNu Pettit6-9M        170.000
89S7SD21P207WH0MBộ cài thẳng dài pettit trắng dứa xanh 0MNu Pettit0-3M        160.000
90S7SD21P207WH3MBộ cài thẳng dài pettit trắng dứa xanh 3MNu Pettit3-6M        165.000
91S7SD21P207WH6MBộ cài thẳng dài pettit trắng dứa xanh 6MNu Pettit6-9M        170.000
92S7SD21P208WH0MBộ cài thẳng dài pettit trắng dứa hồng 0MNu Pettit0-3M        160.000
93S7SD21P208WH3MBộ cài thẳng dài pettit trắng dứa hồng 3MNu Pettit3-6M        165.000
94S7SD21P208WH6MBộ cài thẳng dài pettit trắng dứa hồng 6MNu Pettit6-9M        170.000
95S7SD22P3BU9MBộ cài vai dài pettit xanh 9MNu Pettit9-12M        175.000
96S7SD22P3BU12MBộ cài vai dài pettit xanh 12MNu Pettit12-18M        180.000
97S7SD22P3BU18MBộ cài vai dài pettit xanh 18MNu Pettit18-24M        185.000
98S7SD22P3BU2YBộ cài vai dài pettit xanh 2YNu Pettit2-3Y        190.000
99S7SD22P3PI9MBộ cài vai dài pettit hồng 9MNu Pettit9-12M        175.000
100S7SD22P3PI12MBộ cài vai dài pettit hồng 12MNu Pettit12-18M        180.000
101S7SD22P3PI18MBộ cài vai dài pettit hồng 18MNu Pettit18-24M        185.000
102S7SD22P3PI2YBộ cài vai dài pettit hồng 2YNu Pettit2-3Y        190.000
103S7SD22P3GY9MBộ cài vai dài pettit ghi 9MNu Pettit9-12M        175.000
104S7SD22P3GY12MBộ cài vai dài pettit ghi 12MNu Pettit12-18M        180.000
105S7SD22P3GY18MBộ cài vai dài pettit ghi 18MNu Pettit18-24M        185.000
106S7SD22P3GY2YBộ cài vai dài pettit ghi 2YNu Pettit2-3Y        190.000
107S7RD11P207BU0MBody dài pettit xanh dứa xanh 0MNu Pettit0-3M        150.000
108S7RD11P207BU3MBody dài pettit xanh dứa xanh 3MNu Pettit3-6M        155.000
109S7RD11P207BU6MBody dài pettit xanh dứa xanh 6MNu Pettit6-9M        160.000
110S7RD11P207BU9MBody dài pettit xanh dứa xanh 9MNu Pettit9-12M        165.000
111S7RD11P207WH0MBody dài pettit trắng dứa xanh 0MNu Pettit0-3M        150.000
112S7RD11P207WH3MBody dài pettit trắng dứa xanh 3MNu Pettit3-6M        155.000
113S7RD11P207WH6MBody dài pettit trắng dứa xanh 6MNu Pettit6-9M        160.000
114S7RD11P208PI0MBody dài pettit hồng dứa hồng 0MNu Pettit0-3M        150.000
115S7RD11P208PI3MBody dài pettit hồng dứa hồng 3MNu Pettit3-6M        155.000
116S7RD11P208PI6MBody dài pettit hồng dứa hồng 6MNu Pettit6-9M        160.000
117S7RD11P208PI9MBody dài pettit hồng dứa hồng 9MNu Pettit9-12M        165.000
118S7RD11P208WH0MBody dài pettit trắng dứa hồng 0MNu Pettit0-3M        150.000
119S7RD11P208WH3MBody dài pettit trắng dứa hồng 3MNu Pettit3-6M        155.000
120S7RD11P208WH6MBody dài pettit trắng dứa hồng 6MNu Pettit6-9M        160.000
121S7SD22N4BU9MBộ cài vai dài kẻ xanh 9MNous Doux9-12M        150.000
122S7SD22N4BU12MBộ cài vai dài kẻ xanh 12MNous Doux12-18M        155.000
123S7SD22N4BU18MBộ cài vai dài kẻ xanh 18MNous Doux18-24M        160.000
124S7SD22N4BU2YBộ cài vai dài kẻ xanh 2YNous Doux2-3Y        165.000
125S7SD22N4PI9MBộ cài vai dài kẻ hồng 9MNous Doux9-12M        150.000
126S7SD22N4PI12MBộ cài vai dài kẻ hồng 12MNous Doux12-18M        155.000
127S7SD22N4PI18MBộ cài vai dài kẻ hồng 18MNous Doux18-24M        160.000
128S7SD22N4PI2YBộ cài vai dài kẻ hồng 2YNous Doux2-3Y        165.000
129S7SD22N1BM9MBộ cài vai dài chữ xanh đậm 9MNu Air9-12M        145.000
130S7SD22N1BM12MBộ cài vai dài chữ xanh đậm 12MNu Air12-18M        150.000
131S7SD22N1BM18MBộ cài vai dài chữ xanh đậm 18MNu Air18-24M        155.000
132S7SD22N1BM2YBộ cài vai dài chữ xanh đậm 2YNu Air2-3Y        160.000
Mũ sơ sinh          30.000
Bao tay bo          25.000
Bao chân bo          25.000
133A7R51X109WHKhăn xô sữa 1 lớp viền xanh          75.000
134A7R51X111WHKhăn xô sữa 1 lớp viền trắng          75.000
135A7R51X110WHKhăn xô sữa 1 lớp viền hồng          75.000
136S7R51X2DWHSet 3 khăn sữa          45.000
Cùng chủ đề

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

0 nhận xét:

NOUS HÀ NỘI - ĐẠI LÝ QUẦN ÁO NOUS CHÍNH HÃNG TẠI HÀ NỘI
Hotline : 0961.053.073 - 0977 028 262
Website : http://www.noushanoi.com - Email:nous.hanoi@Gmail.COM
Địa chỉ: Chung cư N03T5 Ngoại Giao Đoàn - Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm | Địa chỉ 2: Số 65, Ngõ 147 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại NOUSHANOI.COM có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách phát triển của chúng tôi.

Copyright© NOUSHANOI.COM -Website được thiết kế bởi - noushanoi.com